Upadłość konsumencka nowelizacja z 2015 r

Reforma prawa upadłościowego weszła w życie jeszcze w roku 2014 a dokładnie dnia 31 grudnia 2014. Przepisy odnośnie upadłości konsumenckiej, które obowiązywały w latach 2009-2014 praktycznie uniemożliwiały osobom fizycznym ogłoszenie upadłości.
Najczęstszym problemem „starej regulacji” były: konieczność posiadania więcej niż jednego wierzyciela oraz konieczność posiadania majątku, który wystarczyłby na koszty postępowania (analogicznie do upadłości przedsiębiorców). W obecnym stanie prawnym nie ma wymogu istnienia wielu wierzycieli, jako podstawy ogłoszenia upadłości. Upadłość konsumencka może być, zatem ogłoszona, gdy konsument ma tylko jednego wierzyciela.
Natomiast, jeśli chodzi o koszty postępowania upadłościowego dotyczącego osoby fizycznej nie występuje już instytucja tzw. ubóstwa masy upadłości. Sąd nie może oddalić wniosku o ogłoszenie upadłości lub też ostatecznie umorzyć postępowania upadłościowego, jeśli dojdzie do wniosku, że majątek dłużnika nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania. W zakresie kosztów zmianie uległa również opłata od wniosku, która z 200 zł została obniżona do 30 zł.
W obecny stanie prawnym sąd oddali wniosek jedynie wtedy, gdy dłużnik, doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
Istotą postępowania upadłościowego nie jest umorzenie długów bez jakiejkolwiek spłaty wierzycieli. Sąd sporządzi plan spłaty wierzycieli. Okres spłaty został skrócony do lat trzech.