W praktyce występują dwa rodzaje umów deweloperskich: rezerwacyjna bądź umowa przedwstępna.

Umowa rezerwacyjna ma jedynie na celu  jedynie określenie dla dewelopera skali zainteresowania danymi nieruchomościami przed uzyskaniem terenu i pozwolenia na budowę a dla przyszłego nabywcy jedynie zarezerwowanie przyszłego lokalu. Umowa ta może określać termin zawarcia kolejnej umowy – przedwstępnej.

Umowa przedwstępna – umowa przez którą deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku mieszkalnego, wyodrębnienia w nim lokalu oraz przeniesienia własności tego lokalu na kupującego,  kupujący natomiast zobowiązuje się do zapłaty deweloperowi wynagrodzenia. Umowa taka powinna zwierać określać zakres prac, termin zawarcia umowy, przyrzeczonej, aranżację lokalu, cenę i sposób rozliczenia, warunki gwarancji, termin usunięcia usterek itp.

Czy potrzebna forma aktu notarialnego?

Co do zasady nie ma takiej konieczności. Wkrótce jednak ustawodawca taką konieczność wprowadzi. Zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego jest korzystniejsze dla
kupującego.

Korzyści – może dochodzić przed sądem zawarcia umowy. Wyrok sądowy zastąpi niejako zgodę sprzedawcy na ostateczne zawarcie umowy.

W innym wypadku kupujący może żądać jedynie odszkodowania.

Zadatek czy zaliczka?

Zaliczka jest jedynie pojęciem potocznym. Jeśli w umowie deweloperskiej będzie mowa o zaliczce wówczas najczęściej kupujący otrzyma ją z powrotem. Zadatek jest uregulowany w Kodeksie cywilnym. Jeśli kupujący zrezygnuje z zawarcia umowy, nie otrzyma zwrotu zadatku. Gdyby natomiast deweloper odstąpił od zawarcia umowy, to musi zwrócić zadatek w podwójnej wysokości.

Kancelaria posiada doświadczenie w opiniowaniu, konsultacji czy negocjacjach umów deweloperskich a także w prowadzeniu prelekcji na targach mieszkaniowych dotyczących tego zagadnienia.