Obrońcą w postępowaniu karnym może być tylko adwokat i zastępujący go aplikant adwokacki.

Dla oskarżonego, podejrzanego, który został pozbawiony wolności na skutek zatrzymania lub tymczasowego aresztowania obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie należy poinformować oskarżonego (podejrzanego).

Jest to duże ułatwienie. Poprzedni kodeks postępowania karnego przewidywał, że obrońcę dla pozbawionego wolności mogła ustanowić jedynie osoba najbliższa. Obecnie obrońcę może ustanowić każdy: kolega, koleżanka, dziewczyna.

Oskarżony tymczasowo aresztowany może porozumiewać się ze swym obrońcą podczas nieobecności innych osób oraz korespondencyjnie. W postępowaniu przygotowawczym prokurator udzielając zezwolenia na porozumiewanie się może w szczególnie uzasadnionym wypadku zastrzec, że będzie przy tym obecny sam lub osoba przez niego upoważniona. Prokurator może również zastrzec kontrolę korespondencji podejrzanego z obrońcą.
Taki stan może być utrzymywany jedynie przez 14 dni od dnia zastosowania tymczasowego aresztowania. Obrońca jest zatem w pierwszej fazie postępowania jedyna osobą, która ma kontakt z  aresztowanym.

Jedynie obrońca ma możliwość na porozumiewanie się bez cenzury organów ścigania. Korespondencja podlega cenzurze również wyjątkowo i również wyłącznie przez okres 14 dni.

W razie zatrzymania,najlepiej natychmiast zadzwonić do adwokata. Zatrzymanemu przysługuje możliwość kontaktu z adwokatem i bezpośrednia rozmowa. Należy pamiętać, że niemal zaraz po zatrzymaniu następuje przesłuchanie po uprzednim przedstawieniu zarzutów. Wtedy to najczęściej zatrzymani popełniają wiele niedających się naprawić błędów.

Jeśli po zatrzymaniu przedstawiono zarzuty, najlepiej odmówić składania wyjaśnień i nie przyznawać się. Zawsze cytujemy klientom stare porzekadło, że przyznać się zdążysz zawsze. Oczywiście występują przypadki kiedy przyznanie się do winy może być jedyną okolicznością łagodzącą.

W ciągu 48 godzin od zatrzymania przez policję lub inne organów ścigania zostaje podjęta decyzja, czy zatrzymanego zwolnić, czy skierować wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. O tymczasowym aresztowaniu zadecydować może tylko sąd. W ciągu 24 godzin sąd musi wyznaczyć posiedzenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania i rozstrzygnąć czy zachodzą przesłanki do jego zastosowania. W razie ich braku należy zatrzymanego zwolnić. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział obrońca. Jest no najczęściej ostatni moment aby zapobiec tymczasowemu aresztowaniu.

Kancelaria udziela pomocy w zakresie zatrzymania i tymczasowego aresztowania.