Na skutek nowelizacji Prawa zamówień publicznych z dnia 12 października 2012 która weszła w życie 20.02.2013, doszło do zmiany art. 2 ust 8 stanowiącego definicję robót budowlanych.

Nie doprowadzono jednak do skorelowania tej definicji z prawem budowalnym. Nasuwa
się zatem pytanie w jaki był cel nowelizacji w tym przedmiocie…

Przed nowelizacją treść Art. 2 ust 8 Pr. z. p. była następująca:

– roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

 

Po nowelizacji art. 2 ust 8 Pr. z . z. otrzymał następujące brzmienie::

– roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c  lub obiektu
budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

Przepis
powyższy odsyła do art. Art. 2c,
zgodnie z którym  Prezes
Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót budowlanych, z
uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na
roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych.

Przepis powyższy odsyła do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia
2012 r w sprawie wykazu robót budowlanych(Dz. U. z dnia 7 grudnia 2012 r.)

W prawie budowalnym, natomiast w art. 3 ust. 7 znajdziemy następującą definicję
robót budowalnych, zgodnie z tym przepisem należy przez to rozumieć budowę, a
także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego;

W ustawie prawo budowlane „roboty budowlane” zostały natomiast zdefiniowane
jako budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.

W mojej ocenie aby nie dochodziło do wątpliwości interpretacyjnych należałoby te wszystkie definicje robót budowanych ujednolicić. Problemy pojawiają się wówczas gdy
dojdzie do kolizji obu ustaw.

 

W relacjach łączących strony umowy o roboty budowlane, często pojawiają się  spory, będące konsekwencją wadliwie wykonanych prac, nieterminowej lub nieskutecznej naprawy zaistniałych nieprawidłowości bądź też całkowitego braku reakcji wykonawcy na zgłaszane przez inwestora zastrzeżenia.

Istnieje możliwość zabezpieczenia roszczeń inwestora wynikających z umowy o roboty budowlane, poprzez umieszczenie w umowie takich zapisów, które będą skutecznym mechanizmem motywującym wykonawcę do terminowego i należytego
usuwania wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji oraz uchronią inwestora przed koniecznością zapłaty wynagrodzenia za wadliwie wykonaną usługę, zabezpieczając jednocześnie środki finansowe na ewentualne egzekwowanie należności przysługujących mu od wykonawcy.

Takim zabezpieczeniem może być kaucja gwarancyjna. Nie jest to instytucja szczegółowo unormowana w przepisach prawnych, dlatego konieczne jest jej precyzyjne i obszerne określenie w umowie. Istnieje cały szereg wypracowanych przez praktykę formuł, pozwalających na skuteczne skorzystanie z takich zapisów umownych.

Zasadniczo istnieją dwa sposoby zastrzeżenia w umowie kaucji gwarancyjnej. Możliwe jest uwzględnienie klauzuli uprawniającej inwestora do zatrzymania części ustalonego wynagrodzenia, w razie ziszczenia się określonych w umowie warunków lub zobowiązującej wykonawcę do wpłaty określonej kwoty pieniędzy na konto inwestora, tytułem zabezpieczenia jego roszczeń w przyszłości. W razie starannego wywiązania się przez wykonawcę z postanowień umowy łączącej strony kaucja jest zwracana, a wynagrodzenie regulowane w terminie.