Na skutek nowelizacji Prawa zamówień publicznych z dnia 12 października 2012 która weszła w życie 20.02.2013, doszło do zmiany art. 2 ust 8 stanowiącego definicję robót budowlanych.

Nie doprowadzono jednak do skorelowania tej definicji z prawem budowalnym. Nasuwa
się zatem pytanie w jaki był cel nowelizacji w tym przedmiocie…

Przed nowelizacją treść Art. 2 ust 8 Pr. z. p. była następująca:

– roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

 

Po nowelizacji art. 2 ust 8 Pr. z . z. otrzymał następujące brzmienie::

– roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c  lub obiektu
budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

Przepis
powyższy odsyła do art. Art. 2c,
zgodnie z którym  Prezes
Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót budowlanych, z
uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na
roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych.

Przepis powyższy odsyła do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia
2012 r w sprawie wykazu robót budowlanych(Dz. U. z dnia 7 grudnia 2012 r.)

W prawie budowalnym, natomiast w art. 3 ust. 7 znajdziemy następującą definicję
robót budowalnych, zgodnie z tym przepisem należy przez to rozumieć budowę, a
także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego;

W ustawie prawo budowlane „roboty budowlane” zostały natomiast zdefiniowane
jako budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.

W mojej ocenie aby nie dochodziło do wątpliwości interpretacyjnych należałoby te wszystkie definicje robót budowanych ujednolicić. Problemy pojawiają się wówczas gdy
dojdzie do kolizji obu ustaw.

 

Cesja praw z umowy przetargu, jak się okazuje jest obok zmowy przetargowej i ustawiania przetargu jednym ze sposobów obejścia procedury przetargowej.

Umowa przeniesienia wierzytelności uzyskanej w wyniku przetargu jest nieważna. Zmierza w sposób oczywisty do obejścia przepisów prawa.

Taka sytuacja dotyczy umowy, w myśl której określony podmiot ma przejąć prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z zawartej umowy, będącej efektem wygrania przetargu. Tego typu działania mają na celu obejście Prawa zamówień publicznych poprzez zastąpienie podmiotu wygrywającego przetarg innym wykonawcą, który startując w przetargu nie miałby szans na wygraną. Oznacza to, że bez względu na okoliczności wykonawca nie może (nawet za zgodą zamawiającego) przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią. W rozumieniu Prawa zamówień publicznych  wykonawca może być tylko podmiot spełniający warunki przetargu określone ustawą.

Powyższy pogląd prezentuje orzecznictwo sadów:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z
dnia 14 września 2006
r. I ACa
349/06, LEX
nr 298585
:  Nieważna jest umowa cesji, w myśl której
określony podmiot ma przejąć prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z zawartej umowy, będącej efektem wygrania przez tego wykonawcę przetargu. Takie działania mają bowiem w oczywisty sposób na celu obejście ustawy z 1994 r. o zamówieniach publicznych w związku z art. 220 ustawy z 2004 r. – Prawo zamówień publicznych poprzez zastąpienie podmiotu wygrywającego przetarg innym wykonawcą, który startując w przetargu nie miałby szans na wygraną.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13
stycznia 2004
r. V CK
97/03 OSNC 2005/2/34, OSP 2005/2/22, Biul.SN 2004/6/7 108158 Niedopuszczalna
jest zmiana podmiotowa umowy zawartej w następstwie przetargu, umożliwiająca
przejęcie zamówienia publicznego.

Dialog techniczny – istotna nowelizacja prawa zmówin publicznych.

W dniu 20.02.2013 weszła w życie obszerna nowelizacja Prawa zamówień publicznych, wprowadzona ustawą z dnia 12 października 2012 o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi.

Jedną z istotniejszych zmian jest wprowadzenie instytucji dialogi technicznego.

Dialog techniczny do tej pory nie znajdował odzwierciedlenia w przepisach żadnej z trzech kluczowych ustaw z dotykających problematyki partnerstwa publiczno-prywatnego (prawa zamówień publicznych, ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym czy ustawy koncesji na roboty budowlane i usługi.

Uregulowanie dotyczące dialogu technicznego maiło swoje uregulowanie w prawie Unijnym – Dyrektywa klasyczna 2004/18/WE. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych wynika m in, z konieczności dostosowania polskiego ustawodawstwa do prawa unijnego.

Powołany. akt prawa unijnego w preambule wprowadza zapis pozwalający na dyskutowanie specyfikacji technicznych z podmiotami zewnętrznymi przed wszczęciem każdej procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Preambuła wskazuje, że przed rozpoczęciem procedury udzielania zamówienia zamawiający może, przy wykorzystaniu dialogu technicznego, poszukiwać lub korzystać z doradztwa, które może znaleźć zastosowanie w trakcie przygotowywania specyfikacji, pod warunkiem jednak, że takie doradztwo nie spowoduje ograniczenia konkurencji.

Procedura dialogu technicznego nie ma na celu zawarcia umowy. Dialog techniczny ma charakter informacyjny i doradczy i przed przetargowy.

W ramach dialogu technicznego można z powodzeniem wystosować zapytanie o cenę. Nie powinno to przeszkadzać tej procedurze.

Zamawiający, przed wszczęciem postępowania zwraca się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

Zamawiający ma obowiązek zamieszczenia na swojej stronie internetowej informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego.