Serwis SkutecznyAdwokat.pl docenił pracę naszej Kancelarii przyznając nam tytuł Prawnika Października 2013 Województwa Łódzkiego.
Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: http://skutecznyadwokat.pl/wiadomosc,adw-maciej-krakowinski-prawnikiem-pazdziernika-2013-woj-lodzkiego,2184.html

Audyt prawny (due diligence), jest niezbędnym etapem każdej transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa oraz sprzedaży akcji lub udziałów, fuzji czy też połączenia.

Zanim jednak zostanie zawarta stosowna umowa, należy dokonać szeregu czynności składających się ogółem na audyt prawny, czyli tak zwany due diligence. Może zaistnieć taka sytuacja, gdzie na skutek ujawnienia wad w trakcie audytu prawnego nie dojdzie do skutku planowana transakcja. Takie sytuacji występują dosyć często.

Usługa jaką świadczy kancelaria służy wszechstronnej weryfikacji przedsiębiorstwa. Oferta polega na wyczerpującej analizie przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji prawnej, w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyk przed podjęciem właściwych negocjacji dotyczących transakcji kapitałowej.

W trakcie audytu prawnego konieczne jest przeanalizowanie spraw sądowych przyszłych bieżących a nawet zakończonych, w których dane przedsiębiorstwo jest stroną.

Analizie należy poddać, w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa: umowę, akt założycielski, statut lub inny dokument założycielski.

Koniecznie trzeba sprawdzić, jakimi rzeczami i prawami dysponuje przedsiębiorstwo. Mogą to być m.in. koncesje, prawo najmu, użytkowania wieczystego. Należy zatem sprawdzić, czy koncesja lub inne prawo jest jeszcze obowiązujące.

Przeprowadzenie audytu kończy się sporządzeniem pisemnego raportu, który zawiera: opis stanu faktycznego, ocenę stanu faktycznego w zakresie zgodności z prawem, wnioski, ewentualnie zmiany, jakich należy dokonać w celu dostosowania prowadzonej działalności do obowiązujących norm prawnych, jeśli to oczywiście możliwe

W myśl art. 190 Kodeksu karnego kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przepis ten ma na celu ochronę wolności człowieka rozumianej jako wolność od strachu, obawy przed popełnieniem przestępstwa na szkodę zagrożonego lub jego najbliższych.

Określenie: „jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona” należy interpretować w ten sposób, iż pokrzywdzony winien traktować groźbę poważnie i uznawać jej spełnienie za rzeczywiście możliwe.

Forma groźby nie ma znaczenia może być wyraźna lub dorozumiana.

Dla bytu przestępstwa z art. 190 k.k. nie jest konieczne stwierdzenie obiektywnego niebezpieczeństwa realizacji groźby tj. tego, czy sprawca miał rzeczywisty zamiar jej spełnienia, ani też tego czy miał faktycznie możliwość jej spełnienia, jak również tego, w jakim faktycznie celu sprawca wyraża groźbę. Ważny jest jedynie subiektywny odbiór groźby u pokrzywdzonego tj. to czy faktycznie wzbudziła ona u niego obawę spełnienia, czy wywołała uczucie strachu lub zagrożenia.

Groźbą  bezprawną może być również groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci pokrzywdzonego lub jego osoby najbliższej. Wyjątkiem jest sytuacja gdy spowodowanie postępowania karnego ma jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.