W opublikowanym w MoP i Gazecie prawnej wyroku z dnia 21 stycznia 2013 r., II PK 155/12 stwierdził, że, wykreślenie spółki z rejestru i likwidacja jej organów nie są równoznaczne z wygaśnięciem stosunku pracy prezesa zarządu. Konieczna jest, zatem dodatkowa czynność prawna, taka jak wypowiedzenie umowy o pracę.

Analizę niniejszego zagadnienia należy zacząć od regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych. Jak wynika z art. 493 k.s.h. spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

W omawianej sprawie Sąd Rejonowy, powołując się na art. 63 KP, który stanowi, że: umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych, podniósł, że przepis ten nie przewiduje wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze zdarzeniem opisanym w art. 493 KSH.
Przypadki określone w kodeksie zostały wymienione w art. 30 Kodeksu pracy i należą do nich: porozumienie stron, oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
W świetle powyższych rozważań nadal nierozwiązany pozostaje problem likwidacji pracodawcy, czy to na skutek przejęcia, czy ogłoszenia upadłości.

Sąd Rejonowy, ferując wyrok w omawianej sprawie, powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2001 r., sygn. akt PKN 830/00, stanowiący, że likwidacja pracodawcy nie jest zdarzeniem powodującym wygaśnięcie umowy o pracę. W niniejszej sprawie nie był kwestionowany fakt przejścia jednej spółki przez drugą.

Pełnienie funkcji prezesa zarządu spółki prawa handlowego oraz stosunek pracy są to dwa różne i odrębne stosunki prawne.
Odwołanie członka zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Kodeks spółek handlowych w ogóle nie reguluje stosunku pracy, na podstawie, którego może być wykonywane zatrudnienie członków zarządu spółek prawa handlowego. Przepisy kodeksu spółek handlowych odsyłają zatem do kodeksu pracy.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może przekształcić swoją działalność w spółkę prawa handlowego. Jest to rozwiązanie jak najbardziej korzystne w sytuacji gdy dany podmiot zamierza kontynuować prowadzenie działalności i innej formie prawej. Przy takim przekształceniu nie ma konieczności likwidowania działalności gospodarczej, aby następnie założyć spółkę. Takie przekształcenie może mieć miejsce jedynie w jednoosobowa spółkę kapitałową (spółkę z o.o. i spółkę akcyjną).
Tego rodzaju posunięcie może przynieść korzyści dla prowadzenia działalności. Spółka z o. o. wymaga do prawda prowadzenia pełnej księgowości, z drugiej jednak strony może doprowadzić do uniknięcia odpowiedzialności za długi.
Osoba fizyczna, która prowadziła działalność gospodarczą staje się z momentem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki kapitałowej.
Na pierwszy rzut oka może się wydawać to nielogiczne, ale tego typu przekształcenie wymaga więcej czynności podejmowanych przez notariusza aniżeli przekształcenie spółki prawa handlowego w inną spółkę prawa handlowego. Przepisy, które stanowią o przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego są przepisami stosunkowo młodymi. Powoduje to sytuację, w której nie każdy notariusz z Łodzi potrafi je przeprowadzić. Nasza kancelaria współpracuje z kancelaria notarialną mającą doświadczenia na tym gruncie.
http://magdalenakrakowinska.pl/
Obok statutu spółki w formie aktu notarialnego sporządza się plan przekształcenia przedsiębiorcy oraz oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy. Najwięcej problemów przysparza oczywiście plan przekształcenia.
Plan niniejszy należ poddać badaniu przez biegłego rewidenta.

Spółka z o.o. to dobre rozwiązanie, w sytuacji gdy kilka osób chce osiągnąć wspólny cel gospodarczy.

Przede wszystkim dlatego, że (wbrew temu co można przeczytać czasem w Internecie) wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Można zatem ograniczyć ryzyko biznesowe.
Do istoty tworu jakim jest spółka z o.o. należy ograniczenie odpowiedzialności za jej zobowiązania – tylko do majątku spółki jako osoby prawnej.
To jednak nie wyczerpuje zagadnienia związanego z odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność za jej zobowiązania mnogą ponieść członkowie zarządu jest to tzw. subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu.
Warunkiem jest tu bezskuteczność egzekucji komorniczej prowadzonej z majątku spółki. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Pociągnięcie członków zarządu spółki do odpowiedzialności określonej wymaga złożenia przeciwko nim do sądu odrębnego pozwu.
Pozostanie członkiem zarządu spółki z o.o. jest z reguły powiązane z awansem w danej firmie. W praktyce występują jednak przypadki kiedy dana osoba awansuje na członka zarządu by potem odpowiadać za zobowiązania spółki. Awans pociąga więc za sobą odpowiedzialność za długi spółki. Jest to okoliczność, którą trzeba mieć na uwadze gdy w spółce nie wiedzie się najlepiej. Trzeba więc uważać.

Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

Atutem spółki z o.o. jest również łatwość zbycia przedsiębiorstwa (poprzez zbycie udziałów) oraz możliwość dokapitalizowania spółki poprzez przyjęcie nowych wspólników. Chcąc sprzedać spółkę wystarczy sprzedać udziały. Automatycznie wszelkie umowy, licencje, koncesje, klienci itd. przechodzą wraz z własnością spółki pod kontrolę nowych wspólników.

Kolejną korzyścią jest możliwość utworzenia i prowadzenia spółki z o.o. przez jedną osobę; jest to wówczas tzw. jednoosobowa spółka z o.o.

Założenie spółki przez Internet jest z pewnością szybsze, albowiem procedura związna z zakładniem spóki z o. o. w sposób tradtcyjny zajmuje zazwyczej kilka tygodni. Rozwiązanie to nie jest jednak pozbawione wad.

Co do zasady umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Od tej zasady ustawodawca przewidział odstępstwo dopuszczając możliwość założenia spółki przez Internet.
Z pewnością jest to rozwiązanie tańsze ale czy prostsze  i pewniejsze…

U notariusza pewniej ale drożej.

U notariusza drożej ale mamy większą pewność sfinalizowania rejestracji.

Mając na uwadze praktykę sądów rejestrowych, zawsze dopatrzą się one drobnych uchybień, które nie mają istotnego wpływu na procedurę rejestracyjną (przynajmniej nie powinny).

Wniosków wpływające sądu zostają odrzucone z uwagi na wspomniane błędy. Uchybień tych nie można poprawić bez ponownego wypełnienia i zgłoszenia wniosku i wniesienia nowej opłaty. Umowa spółki w formie aktu notarialnego, jeśli błąd taki zawiera może zostać szybko poprawiona przez notariusza i w terminie 7 dni przesłana do sądu rejestrowego co wznawia proces rejestracji.

Aby móc skorzystać z nowego rozwiązania i zarejestrować spółkę za pośrednictwem formularza należy spełniać poniższe warunki: Wszystkie osoby podpisujące w chwili składania wniosku powinny znajdować się przy tym samym komputerze w celu podpisania dokumentów i  wniosku.

Należy przygotować dane dotyczące:

– umowy spółki (zostanie ona wygenerowana według wzoru zawartego w rozporządzeniu)

– właściwego sądu rejestrowego według siedziby spółki

– listy wspólników, listy stawających, listy członków organów spółki

– listy oddziałów (jeśli dotyczy)

– danych adresowych

Ustawodawca przedstawiając projekt ustawy chwali się trybem 24h tak naprawdę zobowiązując sąd rejestrowy do rozpatrzenia wniosku w 7 dni.

Spółka z o.o. to dobre rozwiązanie, w sytuacji gdy kilka osób chce osiągnąć wspólny cel gospodarczy.

Przede wszystkim dlatego, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Można zatem ograniczyć ryzyko biznesowe.

Do istoty tworu jakim jest spółka z o.o.należy ograniczenie odpowiedzialności za jej zobowiązania – tylko do majątku spółki jako osoby prawnej.

To jednak nie wyczerpuje zagadnienia związanego z odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność za jej  zobowiązania mnogą ponieść członkowie zarządu jest to tzw. subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu.

Warunkiem jest tu bezskuteczność egzekucji komorniczej prowadzonej z majątku spółki. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Pociągnięcie członków zarządu spółki do odpowiedzialności określonej  wymaga złożenia przeciwko nim do sądu odrębnego pozwu.

Pozostanie członkiem  zarządu spółki z o.o. jest z reguły powiązane z awansem w danej firmie. W praktyce występują jednak  przypadki kiedy dana osoba awansuje na członka zarządu by potem odpowiadać za zobowiązania spółki. Awans pociąga więc za sobą odpowiedzialność za długi spółki. Jest to okoliczność, którą trzeba mieć na uwadze gdy w spółce nie wiedzie się najlepiej. Trzeba więc uważać.

Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

Atutem spółki z o.o. jest również łatwość zbycia przedsiębiorstwa (poprzez zbycie udziałów) oraz możliwość dokapitalizowania spółki poprzez przyjęcie nowych wspólników. Chcąc sprzedać spółkę wystarczy sprzedać udziały. Automatycznie wszelkie umowy, licencje, koncesje, klienci itd. przechodzą wraz z własnością spółki pod kontrolę nowych wspólników.

Kolejną korzyścią jest możliwość utworzenia i prowadzenia spółki z o.o. przez jedną osobę; jest to wówczas tzw. jednoosobowa spółka z o.o.