Zgodnie ze stanowiskiem, jakie zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lipca 2015 III CZP 45/15 podwykonawca nie ma możliwości dochodzenia swoich roszczeń bezpośrednio od inwestora (zamawiającego).
W pierwszej kolejności należy podnieść, że zarówno przepisy Kodeksu cywilnego jak i ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają dochodzenie podwykonawcy roszczeń związanych z wykonaniem robót budowalnych zarówno od wykonawcy generalnego jak i inwestora (zamawiającego).

Prawo zamówień publicznych w art. Art. 143c.1stanowi, że zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę
Kodeks cywilny w Art. 6471 § 5 stanowi, że zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Mając na uwadze powyższe podwykonawca ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń o zapłatę nie tylko od podmiotu, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, ale i od (w zależności od tego, z jaka ustawą mamy do czynienia): inwestora, zamawiającego.

Sąd Najwyższy na skutek skierowania pytania prawnego stanął przed dylematem, czy w razie, gdy umowa o podwykonawstwo nie obwiązuje, uprawnienia te są tożsame. Zdaniem, sadu, wyrażonym w ww. wyroku, warunkiem możliwości dochodzenia zapłaty będzie obowiązywanie umowy z wykonawcą generalnym. Odstąpienie od umowy wyklucza taką możliwość, co stawia podwykonawcę w gorszej sytuacji.

Serwis SkutecznyAdwokat.pl docenił pracę naszej Kancelarii przyznając nam tytuł Prawnika Października 2013 Województwa Łódzkiego.
Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: http://skutecznyadwokat.pl/wiadomosc,adw-maciej-krakowinski-prawnikiem-pazdziernika-2013-woj-lodzkiego,2184.html

Na skutek nowelizacji Prawa zamówień publicznych z dnia 12 października 2012 która weszła w życie 20.02.2013, doszło do zmiany art. 2 ust 8 stanowiącego definicję robót budowlanych.

Nie doprowadzono jednak do skorelowania tej definicji z prawem budowalnym. Nasuwa
się zatem pytanie w jaki był cel nowelizacji w tym przedmiocie…

Przed nowelizacją treść Art. 2 ust 8 Pr. z. p. była następująca:

– roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

 

Po nowelizacji art. 2 ust 8 Pr. z . z. otrzymał następujące brzmienie::

– roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c  lub obiektu
budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

Przepis
powyższy odsyła do art. Art. 2c,
zgodnie z którym  Prezes
Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót budowlanych, z
uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na
roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych.

Przepis powyższy odsyła do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia
2012 r w sprawie wykazu robót budowlanych(Dz. U. z dnia 7 grudnia 2012 r.)

W prawie budowalnym, natomiast w art. 3 ust. 7 znajdziemy następującą definicję
robót budowalnych, zgodnie z tym przepisem należy przez to rozumieć budowę, a
także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego;

W ustawie prawo budowlane „roboty budowlane” zostały natomiast zdefiniowane
jako budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.

W mojej ocenie aby nie dochodziło do wątpliwości interpretacyjnych należałoby te wszystkie definicje robót budowanych ujednolicić. Problemy pojawiają się wówczas gdy
dojdzie do kolizji obu ustaw.

 

Umowa deweloperska. Nowa ustawa, nowe rozwiązania.

W dniu 29.04.2012 wchodzi w życie Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasadniczym celem ustawy jest zabezpieczenie praw nabywców lokali.

Dwie zasadnicze nowości to obowiązek sporządzenia umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego oraz obowiązek założenia rachunku powierniczego przez dewelopera.

Ustawa ta nakłada nowe obowiązki przede wszystkim na deweloperów.

Przede wszystkim deweloper będzie miał obowiązek założenia rachunku powierniczego, służącego gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w tej umowie.

Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy będzie miał obowiązek ewidencjonowania wpłat i wypłat odrębnie dla każdego nabywcy. Deweloper zapewni nabywcy gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, na mocy której bank lub zakład ubezpieczeń wypłaci nabywcy – na jego żądanie – środki w wysokości wpłaconych na rzecz dewelopera kwot.

Deweloper nie będzie miał obowiązku założenia rachunku powierniczego w przypadku inwestycji rozpoczęty przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 29.04.2012.

Ustawa określa szczegółowo, co powinna zawierać umowa deweloperska i w jakiej formie powinna być sporządzona.

Umowa deweloperska będzie musiała być zawarta w formie aktu notarialnego a nadto będzie stanowiła podstawę do wpisu w księdze wieczystej.

Jakie korzyści przynosi akt notarialny pisaliśmy już na blogu.

Przeniesienie na nabywcę prawa własności poprzedzone będzie odbiorem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywcę, który następuje po zawiadomieniu o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Odbiór dokonany zostanie w obecności nabywcy. Sporządza się z niego protokół. protokół, do którego nabywca może zgłosić wady

W relacjach łączących strony umowy o roboty budowlane, często pojawiają się  spory, będące konsekwencją wadliwie wykonanych prac, nieterminowej lub nieskutecznej naprawy zaistniałych nieprawidłowości bądź też całkowitego braku reakcji wykonawcy na zgłaszane przez inwestora zastrzeżenia.

Istnieje możliwość zabezpieczenia roszczeń inwestora wynikających z umowy o roboty budowlane, poprzez umieszczenie w umowie takich zapisów, które będą skutecznym mechanizmem motywującym wykonawcę do terminowego i należytego
usuwania wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji oraz uchronią inwestora przed koniecznością zapłaty wynagrodzenia za wadliwie wykonaną usługę, zabezpieczając jednocześnie środki finansowe na ewentualne egzekwowanie należności przysługujących mu od wykonawcy.

Takim zabezpieczeniem może być kaucja gwarancyjna. Nie jest to instytucja szczegółowo unormowana w przepisach prawnych, dlatego konieczne jest jej precyzyjne i obszerne określenie w umowie. Istnieje cały szereg wypracowanych przez praktykę formuł, pozwalających na skuteczne skorzystanie z takich zapisów umownych.

Zasadniczo istnieją dwa sposoby zastrzeżenia w umowie kaucji gwarancyjnej. Możliwe jest uwzględnienie klauzuli uprawniającej inwestora do zatrzymania części ustalonego wynagrodzenia, w razie ziszczenia się określonych w umowie warunków lub zobowiązującej wykonawcę do wpłaty określonej kwoty pieniędzy na konto inwestora, tytułem zabezpieczenia jego roszczeń w przyszłości. W razie starannego wywiązania się przez wykonawcę z postanowień umowy łączącej strony kaucja jest zwracana, a wynagrodzenie regulowane w terminie.