Serwis SkutecznyAdwokat.pl docenił pracę naszej Kancelarii przyznając nam tytuł Prawnika Października 2013 Województwa Łódzkiego.
Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: http://skutecznyadwokat.pl/wiadomosc,adw-maciej-krakowinski-prawnikiem-pazdziernika-2013-woj-lodzkiego,2184.html

Audyt prawny (due diligence), jest niezbędnym etapem każdej transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa oraz sprzedaży akcji lub udziałów, fuzji czy też połączenia.

Zanim jednak zostanie zawarta stosowna umowa, należy dokonać szeregu czynności składających się ogółem na audyt prawny, czyli tak zwany due diligence. Może zaistnieć taka sytuacja, gdzie na skutek ujawnienia wad w trakcie audytu prawnego nie dojdzie do skutku planowana transakcja. Takie sytuacji występują dosyć często.

Usługa jaką świadczy kancelaria służy wszechstronnej weryfikacji przedsiębiorstwa. Oferta polega na wyczerpującej analizie przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji prawnej, w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyk przed podjęciem właściwych negocjacji dotyczących transakcji kapitałowej.

W trakcie audytu prawnego konieczne jest przeanalizowanie spraw sądowych przyszłych bieżących a nawet zakończonych, w których dane przedsiębiorstwo jest stroną.

Analizie należy poddać, w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa: umowę, akt założycielski, statut lub inny dokument założycielski.

Koniecznie trzeba sprawdzić, jakimi rzeczami i prawami dysponuje przedsiębiorstwo. Mogą to być m.in. koncesje, prawo najmu, użytkowania wieczystego. Należy zatem sprawdzić, czy koncesja lub inne prawo jest jeszcze obowiązujące.

Przeprowadzenie audytu kończy się sporządzeniem pisemnego raportu, który zawiera: opis stanu faktycznego, ocenę stanu faktycznego w zakresie zgodności z prawem, wnioski, ewentualnie zmiany, jakich należy dokonać w celu dostosowania prowadzonej działalności do obowiązujących norm prawnych, jeśli to oczywiście możliwe

W praktyce występują dwa rodzaje umów deweloperskich: rezerwacyjna bądź umowa przedwstępna.

Umowa rezerwacyjna ma jedynie na celu  jedynie określenie dla dewelopera skali zainteresowania danymi nieruchomościami przed uzyskaniem terenu i pozwolenia na budowę a dla przyszłego nabywcy jedynie zarezerwowanie przyszłego lokalu. Umowa ta może określać termin zawarcia kolejnej umowy – przedwstępnej.

Umowa przedwstępna – umowa przez którą deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku mieszkalnego, wyodrębnienia w nim lokalu oraz przeniesienia własności tego lokalu na kupującego,  kupujący natomiast zobowiązuje się do zapłaty deweloperowi wynagrodzenia. Umowa taka powinna zwierać określać zakres prac, termin zawarcia umowy, przyrzeczonej, aranżację lokalu, cenę i sposób rozliczenia, warunki gwarancji, termin usunięcia usterek itp.

Czy potrzebna forma aktu notarialnego?

Co do zasady nie ma takiej konieczności. Wkrótce jednak ustawodawca taką konieczność wprowadzi. Zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego jest korzystniejsze dla
kupującego.

Korzyści – może dochodzić przed sądem zawarcia umowy. Wyrok sądowy zastąpi niejako zgodę sprzedawcy na ostateczne zawarcie umowy.

W innym wypadku kupujący może żądać jedynie odszkodowania.

Zadatek czy zaliczka?

Zaliczka jest jedynie pojęciem potocznym. Jeśli w umowie deweloperskiej będzie mowa o zaliczce wówczas najczęściej kupujący otrzyma ją z powrotem. Zadatek jest uregulowany w Kodeksie cywilnym. Jeśli kupujący zrezygnuje z zawarcia umowy, nie otrzyma zwrotu zadatku. Gdyby natomiast deweloper odstąpił od zawarcia umowy, to musi zwrócić zadatek w podwójnej wysokości.

Kancelaria posiada doświadczenie w opiniowaniu, konsultacji czy negocjacjach umów deweloperskich a także w prowadzeniu prelekcji na targach mieszkaniowych dotyczących tego zagadnienia.