Jak wynika z przepisu: kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Stalking to przemoc emocjonalna, może ona polegać na kontaktach z wykorzystaniem telefonów, wysyłaniu korespondencji, śledzeniu, rozpowszechnieniu fałszywych informacji, przebywaniu w pobliżu miejsca pracy czy też miejsca zamieszkania.
Warunkiem koniecznym do przypisania odpowiedzialności za stalking jest uporczywość. Jest to nic innego jak wielokrotność. Jednorazowe zachowanie jest niewystarczające.
Karze pozbawienia wolności będzie podlegać również osoba podszywająca się pod inną osobę, wykorzystująca jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
Jeżeli następstwem czynu określonego jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.