Spółka z o.o. to dobre rozwiązanie, w sytuacji gdy kilka osób chce osiągnąć wspólny cel gospodarczy.

Przede wszystkim dlatego, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Można zatem ograniczyć ryzyko biznesowe.

Do istoty tworu jakim jest spółka z o.o.należy ograniczenie odpowiedzialności za jej zobowiązania – tylko do majątku spółki jako osoby prawnej.

To jednak nie wyczerpuje zagadnienia związanego z odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność za jej  zobowiązania mnogą ponieść członkowie zarządu jest to tzw. subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu.

Warunkiem jest tu bezskuteczność egzekucji komorniczej prowadzonej z majątku spółki. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Pociągnięcie członków zarządu spółki do odpowiedzialności określonej  wymaga złożenia przeciwko nim do sądu odrębnego pozwu.

Pozostanie członkiem  zarządu spółki z o.o. jest z reguły powiązane z awansem w danej firmie. W praktyce występują jednak  przypadki kiedy dana osoba awansuje na członka zarządu by potem odpowiadać za zobowiązania spółki. Awans pociąga więc za sobą odpowiedzialność za długi spółki. Jest to okoliczność, którą trzeba mieć na uwadze gdy w spółce nie wiedzie się najlepiej. Trzeba więc uważać.

Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

Atutem spółki z o.o. jest również łatwość zbycia przedsiębiorstwa (poprzez zbycie udziałów) oraz możliwość dokapitalizowania spółki poprzez przyjęcie nowych wspólników. Chcąc sprzedać spółkę wystarczy sprzedać udziały. Automatycznie wszelkie umowy, licencje, koncesje, klienci itd. przechodzą wraz z własnością spółki pod kontrolę nowych wspólników.

Kolejną korzyścią jest możliwość utworzenia i prowadzenia spółki z o.o. przez jedną osobę; jest to wówczas tzw. jednoosobowa spółka z o.o.