Stosownie do treści art. 178 a § 1 Kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega ten kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Karami przewidzianymi za ten czyn są kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega ten kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania lub w trefie ruchu inny pojazd. Chodzi tu o pojazdy które nie są napędzane silnikiem.

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu może być popełnione wszędzie tam, gdzie odbywa się ruch, nie jest konieczne aby była to droga publiczna, natomiast przestępstwo prowadzenia innego pojazdu niż mechaniczny
może być popełnione tylko na drodze publicznej i w strefie zamieszkania.

Odpowiedzialności karnej podlegał będzie również pomocnik maszynisty, instruktor jazdy udzielający lekcji czy osoba kierująca pojazdem holowanym.

Prowadzenie pojazdu to wprawianie w ruch, kierowanie nim, nadawanie prędkości i hamowanie, rozpoczyna się w momencie uruchomienia silnika a kończ w momencie dotarcia do celu podróży.

Jeżeli sprawca tego czynu określonego był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się tego czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Stan nietrzeźwości zachodzi gdy zawartość alkoholu w krwi przekracza 0,5 promila lub zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg/1 dm3

Nie oznacza to jednak, że prowadzenie pojazdu przy niższym stężeniu alkoholu jest zgodne z prawem.

Kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu albo grzywny za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu.  we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.