Najlepszym rozwiązaniem jest poprowadzenie sprawy dwutorowo: przez zawiadomienie prokuratury i tym samym zainicjowanie postępowania karnego oraz złożenie pozwu o zapłatę przeciwko spółce.

Zawiadomienie prokuratury

W przypadku gdy śledztwo zakończy się wniesieniem aktu oskarżenia do sądu, istnieje możliwość przystąpienia do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy. Ponadto sąd może orzec od oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w całości lub części. Jest to zatem już jakieś rozwiązanie zmierzające do odzyskania swoich należności.

Jednakże nie zawsze trzeba czekać aż do zakończenia postępowania karnego, które może potrwać rak albo kilka lat. Drugą propozycją jest wystąpienie z powództwem (innymi słowy złożenia pozwu) przeciwko Amber Gold.

Taki pozew można złożyć indywidualnie bądź zbiorowo.

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym normuje sądowe postępowanie cywilne w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej.

Grupa osób, która zamierza wystąpić z pozwem zbiorowym powinna wybrać ze swojego grona reprezentanta. W imieniu grupy powództwo będzie wytaczał reprezentant. W przypadku wygrania sprawy, kiedy zajdzie konieczność skierowania sprawy do komornika, wniosek egzekucyjny składał będzie również reprezentant.

W postępowaniu zbiorowym obowiązuje przymus adwokacko radcowski, oznacza to, że pozew może być wniesiony tylko przez adwokata bądź radcę prawnego

Jak dotychczas nie doszło do ogłoszenia upadłości Amber Gold. Jeśli zostanie ogłoszona upadłość spółki sąd zawiesi postępowanie i wtedy na skutek informacji syndyka trzeba będzie zgłosić jemu swoje roszczenie.