Najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługują:  odszkodowanie i zadośćuczynienie.

W sytuacji gdy na skutek śmierci osoby najbliższej  nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, poszkodowani mogą domagać się odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej. Dotyczy to w szczególności takich sytuacji gdy zmarły dostarczał najbliższym środków utrzymania.

Osoby względem, których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny mogą domagać się renty. W praktyce chodzi tu o krąg osób, które byłyby uprawnione do żądanie od zmarłego alimentów.

Niezależnie od tego czy zmarły dostarczał członkom rodziny środków utrzymania, mogą oni domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

Ustawodawca nie definiuje, kogo należy uznawać za osobę bliską. Wchodzić tu będą wszelkie osoby złączone węzłem pokrewieństwa i powinowactwa (dzieci wyniki, wstępni: rodzice dziadkowie, krewni w linii bocznej tj. rodzeństwo, małżonek oraz konkubent, konkubina) ale również osoby pozostające w faktycznym pożyciu (np. konkubenci, pary homoseksualne). Korzystanie przez poszkodowanych z pomocy fachowca psychologa, psychiatry, neurologa, na skutek śmierci najbliższego członka rodziny uzasadnia zasądzenie przez sąd kwot odpowiednio wyższych.

Jakie kwoty?

Pewne zamieszanie odnoście kwot z tytułu zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny wprowadziło Ministerstwo Sprawiedliwości, na którego badaniach oparła się Prokuratoria Generalna w związku z katastrofą pod Smoleńskiem. Zadośćuczynienie zostało ustalone na kwotę 250 000 zł na rzecz każdego najbliższego członka rodziny. Trudno się spodziewać aby sądy zasądzały kwoty aż tak wysokie. Tego typu sytuacje mogą występować niezmiernie rzadko. W wyjątkowych sytuacjach sądy przyznają kwoty przekraczające 100 000 zł, czy nawet 200 000 zł. W praktyce jednak zadośćuczynienia wahają się w granicach od 10 000 zł. do kwot ok. 100 000 zł. wysokość zadośćuczynienia powinna być uzależniona od bliskości relacji z osobą zmarłą. Niekiedy przyznanie wyższego zadośćuczynienia może być uzasadnione korzystaniem z pomocy psychologa.

Zobowiązany do naprawienia szkody powinien ponadto zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Takich kosztów może domagać się zatem każda osoba, która je poniosła, nie musi to być osoba najbliższa.