Poszkodowanemu w wyniku wypadku drogowego czy innego zdarzenia losowego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia przysługuje:

1. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

2. odszkodowanie z tytułu zwiększonych potrzeb

3. odszkodowanie za utratę zarobków czy dochodów

Ad. 1. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę jest uzależnione od rozmiaru cierpień fizycznych i psychicznych, czasookresu ich trwania a także  trwałości czy nieodwracalnego charakteru. Przy ocenie jego wysokości bierze się pod uwagę rozmiar kalectwa, trwałość następstw zdarzenia oraz konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym. Przy ustalaniu rozmiaru cierpień i ujemnych doznań psychicznych powinny być przede wszystkim uwzględniane obiektywne k kryteria oceny, jednakże w relacji do indywidualnych okoliczności danego przypadku.

Ad.2. Zwiększone potrzeby to przede wszystkim koszty jakie osoba poszkodowana poniosła na skutek nieszczęśliwego zdarzenia. Obejmują one w szczególności zwrot wszelkich wydatków poniesionych przez poszkodowanego zarówno w związku z samym leczeniem i rehabilitacją (lekarstwa, konsultacje medyczne, protezy, kule, wózek inwalidzki, opieka osób trzecich itp.), oraz inne dodatkowe koszty związane z doznanym uszczerbkiem (np. przejazdów, wyżywienia). Jeśli uzasadnione jest ponoszenie powyższych kosztów w przyszłości poszkodowany może domagać się renty na przyszłość.

Nawet jeśli poszkodowany nie wynajmował opiekunki czy pielęgniarki, kancelaria jest w stanie uzyskać zwrot kosztów opieki.

Ad. 3. Jeżeli poszkodowany utracił zdolność do pracy zarobkowej i jest w stanie wykazać w jaki sposób zmniejszyły się jego dochody, bądź utracił dochody całkowicie, przysługuje mu od osoby odpowiedzialnej za szkodę odszkodowanie z tytułu ich utraty. W związku z utratą zdolności zarobkowej poszkodowany może domagać się renty na przyszłość. Wielkość renty wyrównawczej jest uzależniona od wysokości dochodów, które mógłby uzyskiwać poszkodowany, gdyby nie doszło do wyrządzenia
szkody.

KANCELARIA ŚWIADCZĄC POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ROZLICZENIA PO ZAKOŃCZENIU SPRAWY