Dialog techniczny – istotna nowelizacja prawa zmówin publicznych.

W dniu 20.02.2013 weszła w życie obszerna nowelizacja Prawa zamówień publicznych, wprowadzona ustawą z dnia 12 października 2012 o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi.

Jedną z istotniejszych zmian jest wprowadzenie instytucji dialogi technicznego.

Dialog techniczny do tej pory nie znajdował odzwierciedlenia w przepisach żadnej z trzech kluczowych ustaw z dotykających problematyki partnerstwa publiczno-prywatnego (prawa zamówień publicznych, ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym czy ustawy koncesji na roboty budowlane i usługi.

Uregulowanie dotyczące dialogu technicznego maiło swoje uregulowanie w prawie Unijnym – Dyrektywa klasyczna 2004/18/WE. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych wynika m in, z konieczności dostosowania polskiego ustawodawstwa do prawa unijnego.

Powołany. akt prawa unijnego w preambule wprowadza zapis pozwalający na dyskutowanie specyfikacji technicznych z podmiotami zewnętrznymi przed wszczęciem każdej procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Preambuła wskazuje, że przed rozpoczęciem procedury udzielania zamówienia zamawiający może, przy wykorzystaniu dialogu technicznego, poszukiwać lub korzystać z doradztwa, które może znaleźć zastosowanie w trakcie przygotowywania specyfikacji, pod warunkiem jednak, że takie doradztwo nie spowoduje ograniczenia konkurencji.

Procedura dialogu technicznego nie ma na celu zawarcia umowy. Dialog techniczny ma charakter informacyjny i doradczy i przed przetargowy.

W ramach dialogu technicznego można z powodzeniem wystosować zapytanie o cenę. Nie powinno to przeszkadzać tej procedurze.

Zamawiający, przed wszczęciem postępowania zwraca się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

Zamawiający ma obowiązek zamieszczenia na swojej stronie internetowej informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego.