Nowa ustawa o zmianie płci czy wejdzie w życie?

Autor: | Sierpień 12, 2015 | Blog, Prawo rodzinne

Sejm uchwalił nową regulację dotycząca zmiany płci. Będzie to ustawa o uzgodnieniu płci.
Ustawa jest skierowana do osób, których płeć metrykalna (biologiczna) różni się od tożsamości płciowej, czyli psychicznego poczucia dotyczącego tego, jakiej jest się płci.
Nowa regulacja znacznie powinna w sposób znaczny ułatwić i przyśpieszyć procedurę znany płci.
Obecnie istnieje konieczność pozwania rodziców o ustalenie płci, na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Nowa ustawa znacznie uprości ten proces. Ubiegający się o uzgodnienie płci będą musieli złożyć wniosek do sadu, do którego załączą dwa orzeczenia, stwierdzające występowanie tożsamości płciowej odmiennej od płci metrykalnej. Orzeczenia te powinny być wydane przez dwóch niezależnych lekarzy psychiatrów lub seksuologów albo przez jednego z tych lekarzy i psychologa z certyfikatem seksuologa klinicznego. Wniosek ma zawierać też imię lub imiona, jakie miałby nosić wnioskodawca po uzgodnieniu płci.
Senat wprowadził poprawkę przedająca konieczność przesłuchania takiej osoby w obecności biegłych. Nie wiadomo na razie czy będzie to dowód z opinii biegłego w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego…
Prawomocne postanowienie uwzględniające wniosek o uzgodnienie płci będzie podstawą sporządzenia nowego aktu urodzenia, zmiany numeru PESEL i wydania dowodu osobistego. Pozwoli też niezwłocznie sporządzić i wydać dokumenty: potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy oraz stan zdrowia wnioskodawcy, uwzględniające nowe dane osobowe.
Zgodnie z nowymi regulacjami wniosek o uzgodnienie płci będzie mogła złożyć osoba pełnoletnia, która nie pozostaje w związku małżeńskim i u której stwierdzono tożsamość płciową inną niż w akcie urodzenia. Ponadto ustawa daje osobom poniżej 18 roku życia, których tożsamość płciowa różni się od płci metrykalnej, możliwość zmiany imienia – na niewskazujące na płeć.
W sprawach o uzgodnienie płci właściwy będzie Sąd Okręgowy w Łodzi
Pozostał jeszcze podpis prezydenta…