Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki osobiste wynikające z pokrewieństwa, tylko pomiędzy rodzicami i dziećmi. Ustawodawca pozostawia kwestię styczności dziadków z wnukami poza unormowaniem, jednakże nie oznacza to niedopuszczalności  ustalenia ich regularnych spotkań w orzeczeniu sądowym.

Rodzice, powinni dla pełnego rozwoju osobowości dziecka umożliwić mu kontaktowanie się z dziadkami, jednakże przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka, okazywanie bowiem przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra.

Potrzeby dziecka w zakresie kontaktów z dziadkami, ich intensywności oraz optymalnego sposobu realizowania spotkań, sąd będzie rozstrzygał  kierując się dobrem dziecka. W sytuacji gdy dziadkowie dezorganizują prawidłowy kierunek wychowania dziecka, sąd może odmówić im prawa do osobistej styczności z dzieckiem, natomiast gdy rodzice bezpodstawnie uniemożliwiają lub poważnie utrudniają kontakty dziadków z dzieckiem, zakazać rodzicom takiego postępowania i uregulować sposób utrzymywania osobistych kontaktów tych krewnych z dzieckiem.