W relacjach łączących strony umowy o roboty budowlane, często pojawiają się  spory, będące konsekwencją wadliwie wykonanych prac, nieterminowej lub nieskutecznej naprawy zaistniałych nieprawidłowości bądź też całkowitego braku reakcji wykonawcy na zgłaszane przez inwestora zastrzeżenia.

Istnieje możliwość zabezpieczenia roszczeń inwestora wynikających z umowy o roboty budowlane, poprzez umieszczenie w umowie takich zapisów, które będą skutecznym mechanizmem motywującym wykonawcę do terminowego i należytego
usuwania wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji oraz uchronią inwestora przed koniecznością zapłaty wynagrodzenia za wadliwie wykonaną usługę, zabezpieczając jednocześnie środki finansowe na ewentualne egzekwowanie należności przysługujących mu od wykonawcy.

Takim zabezpieczeniem może być kaucja gwarancyjna. Nie jest to instytucja szczegółowo unormowana w przepisach prawnych, dlatego konieczne jest jej precyzyjne i obszerne określenie w umowie. Istnieje cały szereg wypracowanych przez praktykę formuł, pozwalających na skuteczne skorzystanie z takich zapisów umownych.

Zasadniczo istnieją dwa sposoby zastrzeżenia w umowie kaucji gwarancyjnej. Możliwe jest uwzględnienie klauzuli uprawniającej inwestora do zatrzymania części ustalonego wynagrodzenia, w razie ziszczenia się określonych w umowie warunków lub zobowiązującej wykonawcę do wpłaty określonej kwoty pieniędzy na konto inwestora, tytułem zabezpieczenia jego roszczeń w przyszłości. W razie starannego wywiązania się przez wykonawcę z postanowień umowy łączącej strony kaucja jest zwracana, a wynagrodzenie regulowane w terminie.