Jak się skutecznie zabezpieczyć przy umowie najmu? Co może zrobić właściciel lokalu, aby pozbyć się niepłacącego lokatora?

W związku z ostatnim wystąpieniem w
TVN UWAGA
https://www.youtube.com/watch?v=qM1KjK6IGzM&feature=share
oraz UWAGA PO UWADZE
https://www.youtube.com/watch?v=ZkbAN3l0rhE

uzupełniająco kilka istotnych informacji

W pierwszej kolejności należy zacząć od tego, że polskie prawo chroni zarówno właściciela lokalu jak i lokatora. Jak się okazuje chyba skuteczniej jest chroniony ten dugi.
Wynajmujący nie jest jednak pozbawiony środków prawnych i może skutecznie się zabezpieczyć. Może to uczynić tylko na etapie zawierania umowy najmu.
Tym, najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie przez najemcę w formie aktu notarialnego dobrowolnego poddania się egzekucji. Są to tzw. „siódemki” czyli art. 777 kodeksu postepowania cywilnego. Przy tym należy zauważyć, że poddanie się egzekucji nie musi mieć koniecznie miejsca przy umowie najmu okazjonalnego. Wystarczy zwykła umowa najmu, której załącznikiem będzie poddanie się egzekucji.
Najem okazjonalny jest umową skomplikowana i praktyka pokazuje, że trudno jest znaleźć lokatora, który się na nią zdecyduje. Dzieje się tak, dlatego, że do umowy najmu okazjonalnego obok wspomnianego dobrowolnego poddania się egzekucji należy załączyć wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku opuszczenia wynajmowanego lokalu. Dodatkowo należy załączyć oświadczenie właściciela tego lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.
Wobec braku poddania się egzekucji jedynym sposobem na pozbycie się uciążliwego lokatora będzie pozew o eksmisję. Sprawy o eksmisję trwają średnio około roku. Dopiero uzyskanie prawomocnego wyroku umożliwia zwrócenie się do komornika z wnioskiem o przeprowadzenie eksmisji. Przy poddaniu się egzekucji wystarczy złożenie wniosku do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, która to jest wystarczająca do przeprowadzenia eksmisji.
Sam fakt, że lokator zajmuje lokal i za niego nie płaci nie oznacza, że nie poniesie konsekwencji finansowych. Właścicielowi lokalu przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu. Wynagrodzenie to odpowiada stawkom czynszu najmu za dany lokal.
Usuwanie lokatora bez wyroku eksmisyjnego może narazić właściciela nieruchomości nie tylko na odpowiedzialność cywilną, ale i na odpowiedzialność karną.
Zgodnie z treścią art. 191 § 1 a kodeksu karnego, kto stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Do znamion strony przedmiotowej należy stosowanie innej przemocy niż przemoc wobec osoby. Może być to każda czynność fizyczna, skierowana przeciwko rzeczy. Mieszczą się w tym pojęciu takie zachowania, jak zmiana zamków w drzwiach i uniemożliwienie dostępu do lokalu, odcięcie dopływu wody, odpływu ścieków, energii elektrycznej czy też cieplnej, ciepłej wody, ogrzewania.