W myśl art. 190 Kodeksu karnego kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przepis ten ma na celu ochronę wolności człowieka rozumianej jako wolność od strachu, obawy przed popełnieniem przestępstwa na szkodę zagrożonego lub jego najbliższych.

Określenie: „jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona” należy interpretować w ten sposób, iż pokrzywdzony winien traktować groźbę poważnie i uznawać jej spełnienie za rzeczywiście możliwe.

Forma groźby nie ma znaczenia może być wyraźna lub dorozumiana.

Dla bytu przestępstwa z art. 190 k.k. nie jest konieczne stwierdzenie obiektywnego niebezpieczeństwa realizacji groźby tj. tego, czy sprawca miał rzeczywisty zamiar jej spełnienia, ani też tego czy miał faktycznie możliwość jej spełnienia, jak również tego, w jakim faktycznie celu sprawca wyraża groźbę. Ważny jest jedynie subiektywny odbiór groźby u pokrzywdzonego tj. to czy faktycznie wzbudziła ona u niego obawę spełnienia, czy wywołała uczucie strachu lub zagrożenia.

Groźbą  bezprawną może być również groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci pokrzywdzonego lub jego osoby najbliższej. Wyjątkiem jest sytuacja gdy spowodowanie postępowania karnego ma jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.