System dozoru elektronicznego polega na wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, przy jednoczesnej kontroli zachowania skazanego.

Pierwszy warunek – „1 rok pozbawienia wolności”

Dozór elektroniczny może być zastosowany jedynie wobec osoby skazanej na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku.

Przed podjęciem decyzji sąd dokona analizy cech osobowości skazanego oraz rodzaju i charakteru popełnionego przestępstwa.

Przy ocenie, czy skazany kwalifikuje się do dobywania kary w systemie dozoru elektronicznego, sąd penitencjarny będzie miał na uwadze względy bezpieczeństwa innych osób oraz stopień demoralizacji skazanego.

Z dozoru wyłączeni będą zatem sprawcy niebezpieczni.

Natomiast przy ustalaniu stopnia demoralizacji sąd bierze pod uwagę takie okoliczności jak nadużywanie alkoholu i innych środków odurzających, uchylanie się od obowiązku kształcenia, nadto uprawianie nierządu, udział w grupach przestępczych itp. Wskazane jest zatem aby sprawca przed popełnieniem przestępstwa prowadził ustabilizowany tryb życia, w szczególności uczył się lub pracował.

Spełnienie powyższych przesłanek może być jednak niewystarczające. Mogą bowiem pojawić się trudności techniczno – organizacyjne. Warunki mieszkaniowe muszą umożliwić funkcjonowanie dozoru elektronicznego.

Ponadto wymagana jest zgoda osób pełnoletnich, które zamieszkują wspólnie ze skazanym. Jest ona konieczna z uwagi na możliwość naruszenia prywatności osób współzamieszkujących i najzwyczajniejsze utrudnianie im życia.

Dozoru nie stosuje się w przypadku recydywy wielokrotnej (wielokrotny powrót do przestępstwa).

Skazany, który chce odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego musi mieć określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób z którymi zamieszkuje.

W przypadku skazanych, którzy odbywają już karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, bardzo ważne jest ich dobre sprawowanie. Sąd uwzględni dotychczasowe zachowanie w czasie odbywania kary….

Dozór ma bowiem istotny wpływ na kontakty skazanego ze znajomymi i rodziną.

Obowiązki skazanego w trakcie odbywania kary.

Oprócz tak oczywistego jak noszenie na ręce czy nodze bransoletki z nadajnikiem, są to takie obowiązki jak pozostawanie w miejscu wyznaczonym przez sąd, udzielanie wyjaśnień o przebiegu wykonywania kary, poddawanie się czynnościom kontrolnym
dozorującego, .

Oprócz bransoletki istnieje możliwość zainstalowania stacjonarnego urządzenia monitorującego, wtedy skazany ma obowiązek odbierania połączeń przychodzących do tego urządzenia. Sąd może, aczkolwiek nie musi nakazać kontaktowanie się z
sądowym kuratorem zawodowym.

Skazany ma obowiązek pozostawania we wskazanym miejscu – mieszkaniu, lokalu. Miejsce to określane jest jako miejsce monitorowania.

Sąd może orzec zakaz zbliżania się do określonej osoby.

Skazany ma ponadto obowiązek zgłoszenia centrali monitorowania nie później niż w ciągu 24 godzin od ogłoszenia postanowienia, zgłosić gotowość do zainstalowania elektronicznego urządzenia monitującego. Jeśli dana osoba się od tego obowiązku
uchyli zostanie doprowadzona do zakładu karnego.

Wobec osoby odbywającej karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie ma  możliwości zastosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia