Cesja praw z umowy przetargu, jak się okazuje jest obok zmowy przetargowej i ustawiania przetargu jednym ze sposobów obejścia procedury przetargowej.

Umowa przeniesienia wierzytelności uzyskanej w wyniku przetargu jest nieważna. Zmierza w sposób oczywisty do obejścia przepisów prawa.

Taka sytuacja dotyczy umowy, w myśl której określony podmiot ma przejąć prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z zawartej umowy, będącej efektem wygrania przetargu. Tego typu działania mają na celu obejście Prawa zamówień publicznych poprzez zastąpienie podmiotu wygrywającego przetarg innym wykonawcą, który startując w przetargu nie miałby szans na wygraną. Oznacza to, że bez względu na okoliczności wykonawca nie może (nawet za zgodą zamawiającego) przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią. W rozumieniu Prawa zamówień publicznych  wykonawca może być tylko podmiot spełniający warunki przetargu określone ustawą.

Powyższy pogląd prezentuje orzecznictwo sadów:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z
dnia 14 września 2006
r. I ACa
349/06, LEX
nr 298585
:  Nieważna jest umowa cesji, w myśl której
określony podmiot ma przejąć prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z zawartej umowy, będącej efektem wygrania przez tego wykonawcę przetargu. Takie działania mają bowiem w oczywisty sposób na celu obejście ustawy z 1994 r. o zamówieniach publicznych w związku z art. 220 ustawy z 2004 r. – Prawo zamówień publicznych poprzez zastąpienie podmiotu wygrywającego przetarg innym wykonawcą, który startując w przetargu nie miałby szans na wygraną.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13
stycznia 2004
r. V CK
97/03 OSNC 2005/2/34, OSP 2005/2/22, Biul.SN 2004/6/7 108158 Niedopuszczalna
jest zmiana podmiotowa umowy zawartej w następstwie przetargu, umożliwiająca
przejęcie zamówienia publicznego.