Nowa Uchwała Sądu Najwyższego, bardzo istotny z punktu widzenia odpowiedzialności odszkodowawczej za upadek czy poślizgnięcie na nieodśnieżonej czy oblodzonej nawierzchni.
Do tej pory niejednokrotnie największym problemem było ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za teren, na którym doszło do zdarzenia.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 r.
Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).